Kategori Delta i studier, Nyheter

Vi söker dig med långdraget sjukdomsförlopp efter säkerställd eller förmodad Covid-19-infektion till två magisteruppsatser om långtidscovid. Syftet med studierna är att få en djupare förståelse för hur personer med långtidscovid upplever sin sjukdom och omhändertagandet inom svensk hälso- och sjukvård.

Vem kan delta? ​

Du är 18-65 år. Du har ​inte​ varit inneliggande på sjukhus i samband med din covid-19-infektion. Du har ingen pågående PCR-positiv covid-19-infektion.

Hur går det till?​

Deltagare intervjuas via webben. I samband med intervjun får man svara på några enkätfrågor och resten blir ett relativt fritt inspelat samtal som kan vara upp till ca en timme. Underintervjun får man möjlighet att berätta om sjukdomsförlopp, upplevelser och erfarenheter av vården samt hur man ser på framtiden. Data kommer att ligga till grund för två uppsatser av tionde terminens läkarstudenter vid Sahlgrenskaakademin i Göteborg. Någon ersättning utgår inte. Inga personuppgifter insamlas. All data som samlas in avidentifieras för att garantera anonymitet. Deltagandet är helt frivilligt och man kan välja att avsluta sitt deltagande när som helst under processen. Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten (nr 2020-06825).

Intresserad av att delta?

Mejla in intresseanmälan till ​covidexjobb@gmail.com​ med ämnesraden”Studie långtidscovid”.

Välkomna, med förhoppning att få bättre grepp om det vi idag kallar långtidscovid. ​Ditt deltagande är värdefullt för att förbättra omhändertagandet inom hälso- och sjukvården.

Vetenskapligt ansvarig för studien är Henrik Sjövall, professor Emeritus och universitetsöverläkare. Vid frågor om studien kontakta ​henrik.sjovall@medfak.gu.se​.

Fler nyheter