Externa resurser

På den här sidan tipsar vi om andra aktörer som tillhandahåller information om postcovid.

Bateman Horn Center

Bateman Horn Center har en mängd information om postcovid och ME/CFS – till såväl patienter som kliniker. På deras hemsida finns informationsfilmer om PEM/PESE (ansträngningsutlöst försämring), pacing, ortostatisk intolerans, MCAS och mycket mer. De har också tagit fram handboken The ME/CFS Crash Survival Guide som riktar sig till patienter och närstående.

Läs mer

Open Medicine Foundation

Open Medicine Foundation (OMF) är en ideell organisation som samlar in och fördelar medel till forskning på bland annat ME/CFS och postcovid, i syfte att hitta biomarkörer och behandlingar. De arbetar aktivt med forskningssamverkan och kunskapsspridning och har en rad resurser som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, forskare, patienter och anhöriga på sin hemsida.

Läs mer

National Institute of Health - Research Roadmap

National Institute of Health (NIH) bildade arbetsgruppen Trans-NIH ME/CFS år 1999. Den arbetar med att identifiera gemensamma intresseområden och utmaningar för att främja forskningen på ME/CFS. Under 2023 – 2024 har NIH arrangerat en serie webinar som de kallar för NIH ME/CFS Research Roadmap, där forskningsområden som bland annat rör metabolism, immunsystem och nervsystem avhandlas. Inspelningarna finns nu tillgängliga på deras hemsida, där även andra webinar listas.

Läs mer

Läkare till läkare

Hemsidan langtidscovid.se är en levande kunskapsöversikt framtagen av läkare med egen erfarenhet av postcovid. Innehållet vänder sig främst till läkare, men även patienter som själva lider av postcovid kan ta del av innehållet eller tipsa sin läkare.

Läs mer

Long COVID Physio

Long Covid Physio har tagit fram kortfattade informationsblad och filmer om postcovid på en mängd olika språk. De berör bland annat vanliga symtom, pacing och säker rehabilitering. Ta del av kunskapen via deras hemsida.

Läs mer

Region Stockholm

Region Stockholm har tagit fram det mest utförliga kunskapsstödet om postcovid. Det riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och beskriver hur vården ska handlägga postcovidpatienter och redogör för möjlig utredning och behandling. Bor du i en region som inte har något eget kunskapsstöd kan du tipsa din läkare om materialet.

Läs mer

ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov är en webbplats och onlinedatabas för kliniska forskningsstudier. Syftet är att tillhandahålla information om kliniska forskningsstudier och deras resultat till allmänheten, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att använda sökfunktionen kan du hitta studier om postcovid.

Att studierna publiceras på hemsidan innebär inte att de är granskade eller godkända utifrån ett säkerhets- eller kvalitetsperspektiv.

Läs mer

The Long Covid Sessions

The Long Covid Sessions (TLC Sessions) är en podcast som drivs av två journalister med postcovid. De har intervjuat flera av världens ledande forskare på området i syfte att tillgängliggöra kunskap om postcovid för en bredare publik. Podden är på engelska.

Läs mer