Dina rättigheter som patient

På den här sidan har vi samlat information om dina rättigheter som patient och tips inför kontakt med vården.

Känn till dina rättigheter

Alla människor har rätt att uppnå bästa möjliga hälsa. Det innebär att på lika villkor få tillgång till hälsofrämjande insatser och bästa möjliga vård.

Mycket talar för att patienters delaktighet ökar både kvalitet och effektivitet i vården. I syfte att stärka patienternas ställning i vården infördes patientlagen år 2015. Undersökningar visar dock att den inte har fått ett så stort genomslag i praktiken som lagstiftaren önskat. Ett skäl kan vara att patienter inte får information om sina rättigheter i den utsträckning som lagen kräver. Information är en förutsättning för delaktighet och att känna till sina rättigheter är ofta ett första steg till att få dem tillgodosedda. Det kan vara särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar.

Svenska Covidföreningen har därför tagit fram ett informationsmaterial om patienträttigheter. Där kan du bland annat läsa om rätten till delaktighet och information, om att söka vård i annan region och valfrihetsremiss, om möjligheten till ny medicinsk bedömning och hur du kan gå tillväga om du inte är nöjd med vården. I materialet finns också flera tips på hur du kan förbereda dig inför ett vårdbesök.

Informationen riktar sig både till dig som patient och till dig som är anhörig till någon sjuk. Det är i första hand tänkt att användas som ett uppslagsverk där du kan läsa de delar som är relevanta för dig just nu.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och tagit fram informationsmaterialet.

Dina rättigheter som patient

Mars 2024

Om patienträttigheter och tips inför kontakt med vården

Ladda ner