Kategori Nytt från styrelsen, Nyheter, Pressmeddelanden

Hjärt-Lungfonden i ny satsning på covid-19 relaterad forskning

Hjärt-Lungfonden gör nu ytterligare en satsning på covid-19 relaterad forskning och öppnar för en ny period för ansökningar på temat. Forskare anställda vid landets universitet och universitetssjukhus kan därmed ansöka om anslag för att forska på den smittsamma och livsfarliga folksjukdomen kopplat till hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

– Förutom alla som drabbas allvarligt av covid-19 finns en växande grupp patienter, såväl barn som vuxna, som utvecklar långtidssjukdom efter att initialt ha haft milda symtom. Vi vill därför bidra till att öka insatserna för covid-19 relaterad forskning i hjärta, kärl och lungor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

En del av budgeten för de nyutlysta anslagen kommer att reserveras till forskning om efterförloppet av covid-19, där sjukdomen har orsakat sena komplikationer på hjärta, kärl och lungor. Även forskning på långtidspåverkan av andra organ kan inkluderas, men hjärta, kärl och lungor ska ingå i forskningsplanen. Det gäller främst den grupp av patienter som initialt inte har vårdats på sjukhus men som har fortsatta multisystemiska symtom, det vill säga symtom som kan komma från olika organsystem i kroppen, och symtom som är svåra att härleda.

Satsningen välkomnas av Svenska Covidföreningen, som bekräftar att det handlar om en stor grupp människor som lider av långtidssymtom i Sverige.

– Många som drabbades under våren är fortfarande sjuka och efter höstens ökade smittspridning ser vi fortfarande att vården saknar tillräcklig kunskap och beredskap att hantera de långtidssjuka i covid-19. Mer forskning krävs för att utreda och behandla långtidssymtomen av covid-19, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande för Svenska Covidföreningen.

Föreningen hyser starka förhoppningar om att denna satsning ska leda till uppkomsten av fler multidisciplinära mottagningar med forskningsanknytning på flera håll i landet, liknande den på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Hjärt-Lungfonden prioriterar projekt med nationellt samarbete mellan flera universitet och sjukhus och där effekter på både hjärta, kärl och lungor studeras i samma projekt. Anslagssumman tio miljoner kronor är preliminär och kan bli större. Behöriga att söka är forskare anställda vid Sveriges universitet och universitetssjukhus och ansökan görs på Hjärt-Lungfondens forskningswebb: https://www3.hjart-lungfonden.se. Ansökningsperioden är 2021-01-19 – 2021-02-09 och anslagen delas ut i april 2021.

Läs hela pressmeddelandet här.

Fler nyheter