Kategori Nyheter, Vård

Precis som under tidigare års höstmånader ökar nu spridningen av SARS-CoV-2 i samhället. Vad säger den amerikanska smittskyddsmyndigheten Center of Disease Control (CDC) om åtgärder man kan vidta för att minska risken att smittas? Hur kan man skydda sig själv och andra?

Följande texter är hämtade och översatta från CDC:s hemsida (Indoor Air and Coronavirus [COVID-19], How to Protect Yourself & Others, Interactive Home Ventilation Tool). Vissa tillägg och justeringar har gjorts, bland annat för att förklara svenska förhållanden.

Hur sprids SARS-CoV-2?

Spridning av covid-19 sker via luftburna partiklar och droppar. Personer som är smittade med covid-19 kan släppa ut partiklar och droppar av andningsvätskor som innehåller SARS-CoV-2-viruset i luften när de andas ut (t.ex. tyst andning, tal, sång, motion, hosta, nysningar). Dropparna eller aerosolpartiklarna varierar i storlek – från synliga till mikroskopiska. När infektiösa droppar och partiklar har andats ut rör de sig utåt från personen (källan). Dessa droppar bär på viruset och överför infektionen. Inomhus fortsätter de mycket fina dropparna och partiklarna att spridas genom luften i rummet eller utrymmet och kan ackumuleras.

Eftersom covid-19 överförs genom kontakt med andningsvätskor som bär på det smittsamma SARS-CoV-2-viruset, kan en person exponeras genom att en smittad person hostar eller talar i närheten av honom eller henne. De kan också exponeras genom att andas in aerosolpartiklar som sprids från den smittade personen. Överföring av covid-19 från inandning av virus i luften kan ske på avstånd större än två meter. Partiklar från en smittad person kan röra sig genom ett helt rum eller inomhusutrymme. Partiklarna kan också finnas kvar i luften efter att en person har lämnat rummet – i vissa fall kan de vara luftburna i flera timmar. En person kan också exponeras via stänk och spray av andningsvätskor direkt på slemhinnorna. Spridning kan ibland också ske genom kontakt med kontaminerade ytor, även om denna väg nu anses vara mindre sannolik.

Även om risken för infektion genom inandning av virusbärande partiklar i allmänhet minskar med avståndet till infekterade personer och med tiden, finns det vissa omständigheter som ökar risken för infektion:

 • Vistelse inomhus i stället för utomhus, särskilt i inomhusmiljöer där ventilationen med utomhusluft är otillräcklig.
 • Aktiviteter som ökar utsöndringen av andningsvätskor, t.ex. att tala högt, sjunga eller motionera.
 • Långvarig exponering (t.ex. längre än några minuter).
 • Trånga utrymmen, särskilt om andningsskydd bärs inkonsekvent eller felaktigt.
 • Det finns enkla åtgärder som kan vidtas för att minska risken för luftburen överföring av covid-19 och fokus i CDC:s material ligger på dessa åtgärder.
 • Även om förbättringar av ventilation och luftrening inte på egen hand kan eliminera risken för luftburen överföring av SARS-CoV-2-viruset, rekommenderar EPA att öka ventilationen med utomhusluft och luftfiltrering som viktiga komponenter i en större strategi som kan omfatta fysisk distansering, bärande av ansiktsmasker, ytrengöring, handtvätt och andra försiktighetsåtgärder.

Skydda dig och andra – vad säger CDC?

CDC:s rekommendationer för att undvika att bli smittad

Håll dig uppdaterad om covid-19-vacciner

Vacciner mot covid-19 hjälper kroppen att utveckla ett skydd mot det virus som orsakar covid-19. Även om vaccinerade personer ibland smittas av viruset som orsakar covid-19, minskar risken för att bli mycket sjuk, läggas in på sjukhus eller dö av covid-19 avsevärt om du håller dig uppdaterad om covid-19-vaccinerna. CDC rekommenderar att alla håller sina covid-19-vacciner uppdaterade, särskilt personer med nedsatt immunförsvar.

Förbättra ventilationen och tillbringa tid utomhus

Att förbättra ventilationen (flytta luft in i, ut ur eller inom ett rum) och filtreringen (fånga partiklar på ett filter för att avlägsna dem från luften) kan bidra till att förhindra att viruspartiklar ansamlas i inomhusluften. Förbättrad ventilation och filtrering kan skydda dig från att smittas av och sprida det virus som orsakar covid-19. Att tillbringa tid utomhus i stället för inomhus kan också hjälpa: Viruspartiklar sprids lättare mellan människor inomhus än utomhus.

CDC lyfter till exempel följande åtgärder som kan förbättra ventilationen och filtreringen:

 • Ta in så mycket utomhusluft som möjligt – till exempel genom att öppna fönster.
 • Öka luftfiltreringen i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemet (HVAC), t.ex. genom att byta filter ofta och använda filter som är korrekt monterade och ger högre filtrering.
 • Använda bärbara högeffektiva HEPA-renare (High Efficiency Particulate Air).
 • Slå på frånluftsfläktar och använda andra fläktar för att förbättra luftflödet.
 • Vrid termostaten till läget “ON” istället för “AUTO” för att säkerställa att HVAC-systemet ger kontinuerligt luftflöde och filtrering.

CDC:s interaktiva ventilationsverktyg kan hjälpa dig att se hur mycket du kan förbättra ventilationen i ditt hem eller din skola.

Flytta inomhusaktiviteter utomhus

Det är mindre sannolikt att du smittas av covid-19 under utomhusaktiviteter eftersom viruspartiklar inte ansamlas i luften utomhus lika mycket som de gör inomhus. När covid-19-inläggningsnivån stiger kan du överväga att öka antalet gruppaktiviteter som du förlägger utomhus.

Bär andningsskydd

Munskydd och andningsskydd är gjorda för att hålla kvar droppar och partiklar som du andas, hostar eller nyser ut. En mängd olika skydd finns tillgängliga. Vissa ger en högre skyddsnivå än andra.

Andningsskydd (FFP2/FFP3) är, till skillnad från vanliga munskydd, gjorda för att skydda dig genom att sitta tätt mot ansiktet och filtrera bort mindre partiklar, inklusive viruset som orsakar covid-19. De kan också blockera droppar och partiklar som du andas, hostar eller nyser ut så att du inte sprider dem till andra. Andningsskydd (t.ex. FFP2/FFP3) ger bättre skydd än munskydd.

När du använder mask eller andningsskydd (t.ex. FFP2/FFP3) är det viktigaste att välja ett som du kan bära korrekt, som sitter tätt mot ansiktet över mun och näsa, som ger bra skydd och som är bekvämt för dig.

Folkhälsomyndighetens information om andningsskydd och munskydd hittar du här.

Undvik kontakt med personer som har misstänkt eller bekräftad covid-19

Om du undviker kontakt med personer som har covid-19, oavsett om de känner sig sjuka eller inte, kan du minska risken att smittas av viruset från dem. Undvik om möjligt att vara i närheten av en person som har covid-19 tills isoleringen i hemmet kan avslutas på ett säkert sätt. Ibland kanske det inte är praktiskt möjligt att hålla sig borta från en person som har covid-19, eller så kanske du vill hjälpa till att ta hand om personen. I sådana situationer ska du använda så många förebyggande strategier som möjligt, t.ex. handhygien, konsekvent och korrekt användning av en högkvalitativ andningsskydd, förbättrad ventilation och om möjligt hålla dig på avstånd från den person som är sjuk eller som testat positivt.

Öka utrymme och avstånd

Små partiklar som människor andas ut kan innehålla viruspartiklar. Ju närmare du befinner dig ett större antal människor, desto större är risken att du exponeras för det virus som orsakar covid-19. För att undvika denna eventuella exponering kan du undvika folksamlingar eller hålla avstånd mellan dig själv och andra. Dessa åtgärder skyddar också personer som löper hög risk att bli mycket sjuka av covid-19 i miljöer där det finns flera risker för exponering.

Hur kan jag minska nivån av viruspartiklar under och efter att en gäst besöker mitt hem?

Små partiklar som människor andas ut kan innehålla viruspartiklar, inklusive det virus som orsakar covid-19. Om en gäst besöker ditt hem kan förbättrad ventilation (luftflöde) bidra till att förhindra att viruspartiklar ansamlas i luften. Bra ventilation, tillsammans med andra förebyggande åtgärder, som att hålla ett avstånd på 2 meter och använda andningsskydd på rätt sätt, kan hjälpa till att förhindra att du får och sprider covid-19. Se CDC:s interaktiva ventilationsverktyg.

CDC:s rekommendationer för vad du ska göra om du har blivit exponerad

Om du har exponerats för någon med covid-19 kan du ha smittats med viruset. CDC:s rekommendationer för vad du ska göra om du har exponerats inkluderar bland annat att bära ett högkvalitativt andningsskydd när du är inomhus runt andra (inklusive i ditt hem) i 10 dagar, att testa dig och att övervaka dig själv för symtom.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 hittar du här.

Att bli testad för covid-19

CDC föreslår att du testar dig om du har symtom på covid-19. Ett virustest kan visa om du är smittad med det virus som orsakar covid-19. Om du har symtom på covid-19 bör testet tas omedelbart. Om du har exponerats för covid-19 och inte har några symtom bör du testa dig 5 hela dagar efter exponeringen. Om du inte testar dig vid rätt tidpunkt är det mer sannolikt att du får ett felaktigt testresultat.

PCR-tester har större sannolikhet att upptäcka viruset jämfört med antigentester. PCR-testning är dock inte generellt tillgängliga i Sverige längre. Snabba antigentester ger snabba resultat och finns för användning i hemmet. Amerikanska Livsmedels och läkemedelsmyndigheten FDA rekommenderar 2 negativa antigentester (om du har symtom) eller 3 negativa antigentester (om du inte har symtom), utförda med 2 dagars (48 timmars) mellanrum för att vara säker på att du inte har covid-19.

Även om du inte har några symtom eller nyligen har exponerats för covid-19 kan testet hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om din hälsa och din risk att sprida covid-19 till andra, särskilt de som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Stanna hemma när du misstänker eller har bekräftat covid-19

Om du har covid-19 kan du sprida smittan till andra, även om du inte har några symtom. Om du har testat positivt (även utan symtom) rekommenderar CDC att du ska stanna hemma och hålla dig borta från andra i minst 5 dagar (eventuellt längre, om man fortsatt känner sig sjuk) och bära ett högkvalitativt andningsskydd när du vistas inomhus med andra under en längre tid.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 hittar du här.

Sök vård om du har covid-19 och löper hög risk att bli mycket sjuk

Effektiva behandlingar mot covid-19 finns nu framtagna. För att behandlingen ska vara effektiv måste den påbörjas inom några dagar efter att du har fått de första symtomen.

Riktlinjer för förskrivning av paxlovid

I Region Stockholms riktlinjer för förskrivning av Paxlovid anges att behandling kan övervägas för individer med en eller flera riskfaktorer. Det konstateras också att ju fler riskfaktorer och ju skörare individen är desto troligare att tidig antiviral terapi kan göra nytta. Att tidigare covid-19-infektion lett till att du utvecklat postcovid kan ses som en riskfaktor av hälso- och sjukvården, och bör kunna falla under “annan medicinskt komplicerat situation” som anges i listan.

Region Stockholm har också övergripande riktlinjer för behandling vid akut covid-19-infektion.

Fler nyheter