Kategori Forskning & kunskap, Nyheter

Rehabiliteringsmottagningen för postcovid i Trelleborg kan läggas till listan över mottagningar för postinfektiösa tillstånd som har lagts ner. Personalen på rehabiliteringsmottagningen har skrivit en rapport över sitt arbete, i hopp om att sprida den kunskap de har samlat.

I november 2021 öppnades Trelleborgs postcovidmottagning som bestod av en arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare (enbart för remissgranskning). Kurator, logoped, dietist och möjlighet till läkarkonsultation inom de olika kompetensområdena på lasarettet fanns också tillgängligt.

I rapporten konstateras att det överlag funnits stora brister avseende nätverk, samordning och informationsflöde beträffande postcovid-vården i Region Skåne. Exempelvis fick mottagningen endast in ett fåtal remisser till en början trots att behovet av vård fanns. Totalt fick mottagningen in 70 remisser och rehabiliterade 51 patienter. Patienterna på mottagningen har främst lidit av hjärntrötthet (ca 50% hade det som huvuddiagnos) och rehabiliteringen har varit väldigt personcentrerad och betydelsefull. En patient sammanfattar sin upplevelse så här:

Det var en befrielse att efter två år av ensamresa efter min covidinfektion få möta ett team som med empati, nyfikenhet och mod mötte oss med långvariga funktionsnedsättningar. Det har varit en unik upplevelse att både individuellt och i grupp tillsammans få förstå hur mycket och hur olika vi påverkats, och hur mycket tid och självklar tillgänglighet hos ett team gör för förmågan att hantera okända symptom som försvårat vår vardag och förändrat våra liv.

Rehabiliteringsinsatser

Genomgående för patienterna har varit att det funnits ett stort behov av arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska insatser samt ett stort behov av kuratorskontakt, bland annat i kontakten med myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Professionen “rehabkoordinator” har uppmärksammats som väldigt positiv vad gällande samordningen mellan vårdcentral och myndigheter. 

Här kommer några exempel på rehabiliteringsinsatser som mottagningen genomfört: 

  • Energibesparande strategier för att patienterna ska lära sig att hushålla med sin begränsade energi.
  • Vikten av att lära sig lyssna på kroppens energinivå för att undvika att passera gränsen som gör en för trött och därmed utlöser en dipp/krasch. Mottagningen använde bland annat trafikljus (rött, gult, grönt) för att visualisera detta.
  • Betydelsen av olika typer av vila. Mottagningen använde sig av Yoga Nidra som enligt personalen var effektiv (även i förebyggande syfte).
  • Strategier mot andningsbesvär, exempelvis “pysandning”, “fönsterandning” och djupandning.
  • Så kallade PEP-aids som gavs till patienterna för inspiratorisk muskelträning (IMT) mot andningsbesvär. Patienterna upplevde det som positivt att de kunde träna sin andningsmuskulatur utan att få stora bakslag.
  • Användning av olika ansträngningsskalor för att hjälpa patienterna få en förståelse kring att det som upplevs som en ansträngning nu inte alls motsvarar det som upplevdes som ansträngning innan postcovid.
  • Fysisk rehabilitering, med fokus på individen, för de patienter som kunde tolerera sådan utan större bakslag. 

Postcovidmottagningen använde sig också av Svenska Covidföreningens informationsmaterial vilket vi är väldigt stolta över. Du kan ta del av vårt anhörigmaterial här och vår information till patienter här.

Reflektioner från kurator

Kuratorn som fanns tillgänglig på mottagningen använde ”livsomställningsmodellen” som underlag. Den handlar om hur man finner nya vägar och strategier för att klara vardagen och livet efter en omvälvande förändring. Men anpassningen även av den här modellen försvårades på grund av den bristande kunskapen om prognosen för postcovid.

Patienterna beskriver också en oförstående sjukvård och svårigheter i kontakten med myndigheter. I patientenkäten som mottagningen gjorde framkom att 27 av 31 svarade att det är “mindre bra” eller “dåligt” att primärvården nu tar över ansvaret för de patienter som gått på mottagningen.

Ta del av hela rapporten

Om du vill ta del av hela rapporten kan du ladda ner den här. 

Fler nyheter