Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar olika individers personuppgifter, varför vi gör det, hur länge vi gör det och vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med.

Svenska Covidföreningen, org.nr 802531-7176, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan. 

När vi samlar in personuppgifter och de personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i ett antal olika situationer, såsom (i) när du ger ett bidrag till oss (ii) när du blir medlem, (iii) när du anmäler dig till ett av våra events, (iv) när vi identifierar dig som en intressant person för att du kan bidra till och gynna vår verksamhet. De uppgifter vi samlar in är normalt kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress och e-mailadress. I vissa fall inkluderar det även din titel och den organisation du företräder. Beroende på vilket ändamål som ska uppfyllas kan dock även andra personuppgifter samlas in, till exempel ditt personnummer. 

I de situationer vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, dvs. då du väljer att bli medlem hos oss, ge en gåva eller anmäla dig till ett av våra event, kommer vi ange vilka uppgifter som är obligatoriska för att vi ska kunna fullgöra vår del av överenskommelsen, till exempel att skicka inbjudan till dig. 

Varför vi behandlar personuppgifter, hur länge vi gör det och våra legala grunder för behandlingen

Behandling av personuppgifter är endast tillåtet då det finns ett specifikt ändamål för behandlingen och en tillämplig så kallad legal grund. Vidare är det endast tillåtet att behandla personuppgifter under en begränsad tidsperiod. Svenska Covidföreningen kommer endast att behandla dina personuppgifter för de ändamål som framgår nedan och aldrig för något ändamål som är oförenligt med dessa. Vi kommer endast att behandla uppgifterna under den lagringstid som anges nedan. 

Vänligen notera att vi kan vara tvungna att avvika från nedanstående tidsbegränsningar för det fall vi behöver behandla dina personuppgifter för att följa, eller visa att vi följer, gällande lagstiftning, till exempel bokföringslagen. I sådana fall kommer vi dock endast att behandla dina personuppgifter i den utsträckning sådana lagar kräver det eller gör det nödvändigt för oss. 

Behandling Legal grund Lagringstid

1. Medlemmar.

Om du blir medlem i Svenska Covidföreningen kommer vi att behandla dina personuppgifter för att upprätthålla ett register över våra medlemmar samt för att kommunicera med dig. 

Personnummer möjliggör kvalitetssäkring av medlemsregistret, vilket kan krävas av bidragsgivare och är av betydelse för föreningens trovärdighet i påverkansarbetet. Personnumret är inte obligatoriskt. 

Vi efterfrågar adress och e-postadress för att kunna göra utskick av nyhetsbrev, kallelser och annan medlemsinformation.


Vi efterfrågar telefonnummer för att kunna göra sms-utskick exempelvis i insamlingssyfte. Det är inte obligatoriskt att ange telefonnummer.

Vi efterfrågar region för att kunna göra riktade utskick i regionala frågor.

Eftersom man inte behöver vara sjuk för att gå med i Svenska Covidföreningen, och vi inte frågar något om detta, så innehåller vårt register inte några särskilda kategorier av personuppgifter om människors hälsa.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. upprätthålla medlemskapet).

Vi kommer att behandla dina personuppgifter till dess att du avslutar medlemskapet. Efter detta kommer vi att radera dina personuppgifter inom en månad.

2. Givare och potentiella givare.

Som en ideell förening är vi beroende av bidrag för att kunna bedriva vår verksamhet och främja våra medlemmars intressen på bästa sätt. Ett sätt vi gör detta på är genom utskick till sådana som vi bedömer vara potentiella bidragsgivare. Det kan till exempel vara personer som tidigare skänkt gåvor eller som vi träffat i vår verksamhet och omvärldsbevakning.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse att samla in ytterligare bidrag till vår verksamhet.

De personuppgifter som behövs för att göra utskick inom ramen för olika insamlingskampanjer etc. lagras till dess att du vänder dig till oss och motsätter dig mottagande av våra utskick. Efter detta kommer vi att radera dina personuppgifter inom en månad.

Övriga personuppgifter som samlats in inom ramen för insamling raderas automatiskt efter sex månader.

3. Samarbeten, leverantörer eller annat bolag eller organisation.

Om du arbetar för en leverantör, samarbetspart eller annat bolag eller organisation som arbetar med Svenska Covidföreningen och är kontaktperson, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att hålla kontakten med dig i verksamhetsrelaterade ärenden. 

Du kan när som helst invända mot detta.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse att hålla kontakten med våra samarbetspartners.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi samarbetar med ditt bolag eller organisation. När samarbetet upphör kommer vi att radera dina personuppgifter inom ett år.

Om du anger att du inte längre vill bli kontaktad av oss kommer vi att radera dina personuppgifter inom en månad.

4. Påverkansarbete.

Vårt arbete involverar att kontakta journalister, politiker, tjänstemän, forskare, kliniker och andra som vi anser har ett ansvar för eller kan bidra till att uppfylla föreningens ändamål och tillvarata våra medlemmars intressen. Om du är i en sådan position kan du därför bli kontaktad av oss och du kan finnas i våra register över personer vi vill kontakta. Detta kan till exempel bestå i att vi bjuder in dig till ett event eller skickar information om aktuella händelser i vår verksamhet. Vi kan komma att anpassa vilka utskick du får, till exempel beroende på ditt yrke eller var du är placerad geografiskt. 

Om du inte vill ta emot våra utskick eller kontaktförfrågningar kan du när som helst invända mot detta.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse att bedriva påverkansarbete som bidrar till att uppfylla föreningens ändamål och tillvarata våra medlemmars intressen.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi anser att du har en position i samhället som gör att du bör motta information och förfrågningar från oss eller till dess att du anger att du inte längre vill bli kontaktad av oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter inom en månad.

5. Evenemang.

Om du har anmält dig till ett av våra evenemang kommer vi att behandla dina personuppgifter för att möjliggöra ditt deltagande.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. arrangera det event du vill vara med på). 

Om vi tar bilder eller spelar in inhämtar vi samtycke från de personer som är synliga under eventet. 

För vår behandling därefter, vänligen se “Givare och potentiella givare” och “Påverkansarbete”.

Personuppgifter som behandlas med samtycke sparas till dess att samtycke återkallas. 

Andra uppgifter behandlar vi fram till en månad efter att eventet har hållits.

6. Sociala medier.

Vi har konton på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube. Så fort du interagerar genom att exempelvis gilla eller dela ett inlägg, skriva en kommentar eller meddelande eller följa våra konton så behandlas dina personuppgifter. Ibland marknadsför vi våra inlägg på sociala medier. När vi gör det kan vi med hjälp av den berörda plattformen välja att rikta oss till vissa kategorier av personer (t.ex. i vissa åldrar, med vissa intressen, som de själva har angivit på sin profil). Vi får inte tillgång till några personuppgifter, utan den faktiska behandlingen utförs av leverantören av den sociala plattformen. 

Observera att Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube också behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga. Vi har ingen kontroll över hur dessa plattformar behandlar dina uppgifter.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse att informera om vår verksamhet och kommunicera med dig när du tar kontakt med oss för att ställa frågor eller delta i diskussioner.

Om du i våra kanaler lämnar en kommentar eller gör ett inlägg med brottsligt innehåll kan vi komma att radera det. Vi döljer dessutom inlägg som innehåller personangrepp och spam. 

Kom ihåg att du som användare på sociala medier har störst kontroll över innehållet som du publicerar. Du har möjlighet att när som helst sluta följa oss, radera dina kommentarer eller dölja våra uppdateringar i ditt flöde etc.

7. Särskilda kategorier av personuppgifter om människors hälsa.

Svenska Covidföreningen samlar som regel inte in personuppgifter om människors hälsa. Vi har exempelvis ingen hälsodata i vårt medlemsregister och vi bedriver ingen rådgivningsverksamhet. I de fall vi genomför enkätundersökningar med inriktning hälsa och känsliga uppgifter görs det i samarbete med universitet. Vi använder då enkätverktyg som garanterar anonymitet och samlar därmed inte in några personuppgifter. 

Inom ramen för vissa kampanjer efterfrågar vi vittnesmål i olika former från patienter med levda erfarenheter – för publicering i publika kanaler. Det händer också att individer på eget initiativ skickar in vittnesmål eller information om hälsa i olika former, ibland för publicering i publika kanaler och ibland för att be om hjälp och råd.

I det fall individer skickar in vittnesmål i olika former förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke.

I den mån individer på eget initiativ kontaktar oss med information om sin hälsa så avidentifierar och raderar vi informationen skyndsamt.

I de fall individer skickar in vittnesmål i olika former för publicering i publika kanaler behandlas personuppgifterna till dess att samtycke återkallas – i de fall vi väljer att publicera. I andra fall raderar vi informationen skyndsamt. 

8. Förtroendevalda och engagerade medlemmar.

Om du är förtroendevald eller engagerad medlem i Svenska Covidföreningen kommer vi att behandla dina personuppgifter. Med undantag för utsedda firmatecknare behandlas inte personnummer.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bedriva verksamhet och ha kontakt med varandra.

Under vissa förutsättningar och efter en intresseavvägning får Svenska Covidföreningen exempelvis behandla namnuppgifter i interna kommunikationskanaler, intern e-post, mötesanteckningar, interna minnesanteckningar m.m.

Personuppgifterna raderas efter att engagemanget avslutas.

Vissa uppgifter kan det vara nödvändigt att bevara under en längre tid, exempelvis protokollförda beslut om firmatecknare, mötesanteckningar med namn etc.

9. Webbplats.

Se information nedan.

Särskilt om webbplatsen

Vår webbplatsadress är https://covidforeningen.se.

Webbplatsen är producerad av GoldLife AB som använder moderna tekniker och lösningar som t.ex. WordPress som publiceringsplattform och responsive design för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.

Genom att använda webbplatsen covidforeningen.se och Svenska Covidföreningens tjänster samtycker du till att föreningen lagrar kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och vad de används till. Besökaren ska också ges möjlighet att vägra sådan användning.

Föreningen använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För Svenska Covidföreningen innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

Cookie-filer

På covidforeningen.se används cookies. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till vår användning av cookies samt insamling och användning av information som vi får genom din användning av webbplatsen.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Den insamlade informationen syftar främst till att utveckla webbplatsen och dess prestanda. Observera att cookien inte kan identifiera dig personligen, utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator, surfplatta eller mobil som du använder vid besöket. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

Permanenta cookies

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På covidforeningen.se används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen. Statistiken kan även handla om dig, dina intressen eller din internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) och används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig.

Session cookies

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder covidforeningen.se:s tjänster.

Välja bort cookies

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Här finns viss information om hur du kan hantera cookies för olika webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik

covidforeningen.se använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att samla in information om besökarna, så som demografisk data, och utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Om du inte vill att dina besök på covidforeningen.se ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vår delning av dina personuppgifter

Endast de personer som behöver hantera dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ändamålen som angivits ovan får tillgång till dem. Vi kan dock behöva dela dina personuppgifter med andra aktörer för att uppnå ändamålen. Detta är normalt aktörer som behandlar personuppgifterna för Svenska Covidföreningens räkning som så kallade ”personuppgiftsbiträden”, till exempel genom att tillhandahålla lagringstjänster, marknadsföringstjänster eller IT-system.

Ovanstående delning kan innebära att dina personuppgifter förs utanför EU/EES. För det fall detta sker kommer det att göras i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler och under förutsättning att mottagaren finns i ett land som EU-kommissionen anser försäkrar en adekvat nivå av skydd, eller att du uttryckligen samtyckt till överföringen, eller att överföringen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (förutsatt att dessa är verkställbara i mottagarlandet).

Dina rättigheter enligt GDPR

Om du har några frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter bör dessa ställas till info@covidforeningen.se. Du kan även använda de kontaktuppgifter som finns längst ned i detta dokument. Dessa kontaktuppgifter kan vidare användas om du önskar att utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Vänligen notera att dessa rättigheter inte är absoluta och att en begäran om utövande av rättigheterna därför inte alltid resulterar i någon åtgärd. Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen inkluderar: 

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument. 
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har registrerade, under vissa omständigheter, rätt att få sina personuppgifter raderade. Det är den så kallade “rätten att bli bortglömd”. 
  • Rätt till begränsning av behandling – Enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen har registrerade, under vissa omständigheter, rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar. 
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använd och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen har registrerade rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar, till exempel samtliga behandlingar som grundar sig på Svenska Covidföreningens berättigade intresse. 

Slutligen har alla registrerade individer rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information om hantering av personuppgifter, se IMY:s hemsida: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

Ändringar av denna information

Av den händelse att vi förändrar behandlingen av dina personuppgifter eller användandet av cookies kommer vi att uppdatera informationen så snart som möjligt och publicera den igen. Om ändringen är av stor betydelse kommer vi att kontakta dig för att meddela dig om sådan ändring.

Kontaktuppgifter

Vänligen använd följande kontaktuppgifter om du skulle vilja komma i kontakt med oss: 

info@covidforeningen.se

Svenska Covidföreningen
c/o Emma Moderato
Morellvägen 12
179 63 Stenhamra

 

Senast uppdaterad: 2023-07-09