Länkar

Svenska myndigheter

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Sveriges Kommuner och Regioner

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/mars/samlad-information-om-coronaviruset/

Utländska myndigheter och internationella organisationer

WHO (Världshälsoorganisationen)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

European Centre for Disease Prevention and Control (EU:s smittsskyddsenhet)

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

Centers for Diesease Control and Prevention (USA:s nationella folkhälsomyndighet)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html