Länkar till myndigheter

Svenska myndigheter

1177
– Om långvariga besvär efter covid-19
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/besvar-efter-covid-19/ 
– Om vaccin mot covid-19
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/
– Om covid-19 och resor
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-och-resor/

Folkhälsomyndigheten
– Aktuellt om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
– Frågor och svar om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
– Lättläst information om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/lattlast/?fbclid=IwAR3zpBkU28DLVv7JlvVT_25rspeIh4-j7hZg2HM6XEFAIHcpe_XYb-XtauM
– Om covid-19 på olika språk
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/
– Vaccination mot covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/
– Vaccinpodden
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/vaccinpodden/
– Information om Folkhälsomyndigheten och covid-19 på teckenspråk
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/teckensprak-lattlast/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
– Kantar Sifos rapport om förtroende, oro och beteende under pandemin
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/kantar-sifos-rapport-om-fortroende-oro-och-beteende-under-coronakrisen/
– Samlad nationell lägesbild corona
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/samlad-nationell-lagesbild-corona/

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
– Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19 (postcovid)
https://www.sbu.se/sv/publikationer/prioritering-av-vetenskapliga-kunskapsluckor/inventering-och-prioritering-av-forskningsfragor-gallande-langvariga-symtom-vid-covid-19-postcovid/

Socialstyrelsen
– Översikt av Socialstyrelsens information om covid-19
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Sveriges Kommuner och Regioner
– Covid-19 och det nya coronaviruset
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html

Utländska myndigheter och internationella organisationer

Centers for Disease Control and Prevention (USA:s nationella folkhälsomyndighet). Innehåller bra info om långtidscovid.
– Info från CDC till sjukvårdspersonal
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/late-sequelae.html
– Guide för utvärdering och omhändertagande av covidpatienter
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/post-covid-index.html

European Centre for Disease Prevention and Control (EU:s smittsskyddsenhet)
– Situation updates on Covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

Folkhelsoinstituttet (Norge)
– Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/?term=&h=1

Institutet för hälsa och välfärd (Finland)
– Aktuellt om coronaviruset
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
– Psykisk hälsa under coronaepidemin
https://thl.fi/sv/web/psykisk-halsa/aktuellt/psykisk-halsa-under-coronaepidemin

NIH – National institute for health (USA)
– Cleaning and Disinfecting Your Home
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
– COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
– How to Protect Yourself & Others
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
– Mental Health Among Parents of Children Aged <18 Years and Unpaid Caregivers of Adults During the COVID-19 Pandemic
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7024a3.htm
– Variants and Genomic Surveillance for SARS-CoV-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/index.html
– Sida fullproppad med mycket fakta
https://recovercovid.org/#

Public Health England
– Guidance: Coronavirus (COVID-19): long-term health effects
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-long-term-health-effects/covid-19-long-term-health-effects

SIGN, NICE and RCGP
– COVID-19 guideline: management of the long-term effects of COVID-19
https://www.sign.ac.uk/covid-19-guideline-management-of-the-long-term-effects-of-covid-19/

Sundhetsstyrelsen (Danmark)
– Long-term effects of COVID-19
https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/COVID-19-and-novel-coronavirus/Long-term-effects-of-COVID-19

WHO (Världshälsoorganisationen)
– Översikt över all dokumentation från WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
– Bra tips om rehabilitering
Support for Rehabilitation Self-Management after COVID-19- Related Illness
– I efterdyningarna av pandemin; hur hantera långtidscovid
In the wake of the pandemic: preparing for Long COVID (2021)