Kategori Nytt från styrelsen, Nyheter, Vård

Flera brister i postcovidvården

Idag rapporterar Myndigheten för vård-och omsorgsanalys (Vårdanalys) sin slutredovisning av regeringsuppdraget att kartlägga skillnader i regionernas postcovidvård. Kartläggningen visar att det finns regionala skillnader i postcovidvården.

Behov av kontinuerlig kunskapsutveckling

Rapporten pekar på flera brister. Bland annat har regionerna inte gjort tillräckligt för att sprida ny kunskap och forskning i vården. Myndigheten understryker också vikten av kontinuerlig kunskapsutveckling sker i postcovidvården, och konstaterar att regeringen och regionerna bör säkerställa att vården har tillgång till bästa möjliga kunskap om postcovid. Myndigheten rekommenderar också att regionerna gör mer för att utbyta erfarenheter med varandra, med ett större utbyte mellan olika professioner och specialiteter. En insats som föreslås är att skapa ett forum där regionerna möts och delar kunskap och erfarenheter som de har fått i postcovidvården, för både barn och vuxna. Svenska Covidföreningen menar att slutsatserna starkt talar för att ett Nationellt kunskapscentrum för postcovid bör inrättas.

Patienter som besökt postcovidmottagningar har bättre erfarenheter

Vårdanalys kartläggning visar också att många postcovidpatienter upplever att de inte får tillräcklig vård. De som haft symtom i mer än 12 månader, blev sjuka tidigt under pandemin eller upplever en stor påverkan av postcovid i vardagen har generellt en sämre upplevelse av vården. Samtidigt kan myndigheten se att personer som besökt postcovidmottagningar har något bättre erfarenheter. Postcovidmottagningarna beskrivs också som ett stöd till primärvården för patienter med mer komplexa behov, och som kunskapsnav för postcovid så att personalen exempelvis kan hålla sig uppdaterade om riktlinjer och forskning. Även detta är någonting som Svenska Covidföreningen länge fört fram. Multidisciplinära postcovidmottagningar behövs för att kunna ge adekvat vård åt de svårast sjuka, och för att kunna bygga och sprida kunskap i regionerna.

Mer kunskap om utsatta grupper behövs

Myndigheten bedömer också att det kan behövas en fördjupad kartläggning för att se om det finns faktorer som medför att personer med utländsk bakgrund inte söker vård för postcovid i den utsträckning som de behöver, och varför färre personer inom omsorgen får diagnosen postcovid.

Behov av bättre information till både anhöriga och patienter

Vårdanalys kartläggning visar att anhöriga inte har fått tillräckligt med information från vården, och att många önskar att de hade fått mer kunskap om postcovid. Myndigheten konstaterar också att det inte publicerats någon information riktad till personer med postcovid på annat språk än svenska. Flera av de personer som intervjuats i kartläggningen efterfrågar även ett gemensamt informationsmaterial om postcovid till patienter.

Vårdanalys slutsatser i korthet
  • Kontinuerlig kunskapsutveckling behövs i postcovidvården.
  • Erfarenheterna från postcovidvården kan användas för att utveckla annan vård.
  • Vården för personer med postcovid behöver vara personcentrerad.
Vårdanalys rekommendationer i korthet
  • Regeringen och regionerna bör säkerställa att kunskapsstöden utvecklas och verka för att de används.
  • Regionerna bör utvärdera postcovidmottagningarnas verksamhet och dra lärdomar till andra delar av hälso- och sjukvården och till andra grupper med liknande behov.
  • Regionerna bör utveckla erfarenhetsutbytet inom postcovidvården.
  • Regeringen och regionerna bör stärka vårdens förutsättningar att arbeta personcentrerat i vårdmötet.
Vill du veta mer?

Vårdanalys rapport

Artikel i Dagens medicin

TV4-inslag

Fler nyheter