Kategori Delta i studier, Barn, Nyheter

Var du under 18 år när du fick postcovid? Då kan du delta i en enkätstudie som syftar till att öka kunskapen om postcovid hos barn och ungdomar. Du kommer att få svara på när du insjuknade i covid-19 och hur du vet att det var den infektionen som gav dina långvariga besvär. Dessutom vill forskarna veta vilka symtom du har, hur det påverkar dig i vardagen samt vilket stöd du fått av sjukvård och skola. Det går bra att ta hjälp av exempelvis dina föräldrar när du fyller i enkäten. Om du blir trött under tiden så går det bra att spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Sista dagen att svara på enkäten är den sista juli.

Vem kan svara på enkäten?

Alla som var under 18 år när de fick förmodad eller konstaterad postcovid kan svara på enkäten (dvs formell diagnos krävs ej). Även den som tillfrisknat kan svara (ange i sådana fall ungefär när tillfrisknandet skedde i sista fritext-rutan).

Ju fler som har möjlighet att svara ju tillförlitligare blir resultaten. Forskarna hoppas att studien ska kunna ge ytterligare kunskap om konsekvenserna av postcovid hos barn och ungdomar, men även möjliggöra att stödet från sjukvård och skola förbättras.

Enkäten kan besvaras helt anonymt utan att du anger namn eller personnummer. När du skickat in den besvarade enkäten kommer den lagras i en databas dit endast ansvariga forskare har tillgång. Resultaten från enkätstudien kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift och redovisas på Svenska Covidföreningens hemsida.

Klicka på länken för att komma till enkäten, eller scanna QR-koden nedanför: https://link.webropol.com/s/pocokids

Du kan också ladda ner enkäten för utskrift och fylla i den på papper lite i taget: https://covidforeningen.se/wp-content/uploads/pocokids-enkat.pdf

Den utskrivna enkäten kan du sedan använda för att fylla i dina svar på länken ovan! Den kan också skickas med post till:

Per Ertzgaard Barnrehab
H.K.H. Kronprinsessan Victorias Barn och ungdomssjukhus
Universitetssjukhuset 581 85 Linköping

Mer information om studien

Bakgrund och syfte

Denna enkätstudie avser att studera långvariga besvär efter covid-19 infektion, postcovid, hos barn och ungdomar. Tillståndet postcovid beskrevs först hos vuxna, men liknande symptom har observerats hos barn och ungdomar med bland annat hjärntrötthet, muskeluttröttbarhet, muskelvärk, låggradig feber och hjärtklappning. Fortfarande saknas kunskap om hur barn och ungdomar med postcovid upplever sitt tillstånd och vilket stöd man upplever sig få från sjukvård och skola.

Målet med studien är att bättre förstå hur situationen ser ut för barn och ungdomar som fått långvariga besvär efter covid-19. I frågorna kommer du att få svara på när du insjuknade i covid-19 och hur du vet att det var den infektionen som gav dina långvariga besvär. Dessutom vill vi veta vilka symtom du har, hur det påverkar dig i din vardag samt vilket stöd du fått av sjukvård och skola. Det går bra att ta hjälp av exempelvis dina föräldrar när du fyller i enkäten. Om du blir trött under tiden så går det bra att spara och fortsätta med enkäten vid ett senare tillfälle.

Mer än 1400 barn har kontakt med Svenska Covidföreningen. Inbjudan till att fylla i denna enkät sker genom Svenska Covidföreningen. Ju fler av er som har möjlighet att svara, desto tillförlitligare blir resultaten. Vi hoppas studien ska kunna ge ytterligare kunskap om konsekvenserna av postcovid hos barn och ungdomar, men även möjliggöra att stödet från sjukvård och skola förbättras.

Enkäten kan besvaras helt anonymt utan att du anger namn eller personnummer.

Denna enkätstudie utförs i samarbete mellan Barnkliniken i Linköping/Motala i samarbete med Svenska Covidföreningen. Forskningshuvudman för projektet är H.K.H. Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus i Linköping/Motala. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är (diarienummer 2023-00404-02).

Hur går studien till?

Du har fått inbjudan att delta i denna enkätstudie eftersom du har tillgång till Facebooksida för, eller ingår i medlemsregister hos, Svenska Covidföreningen.  Genom att scanna QR-koden eller klicka på länken här ovanför kopplas du direkt till enkäten. Enkäten besvaras helt anonymt och när du markerat att du svarat klart så lagras ditt svar helt anonymt utan att några persondata är kopplade till dina svar. Det finns möjlighet att ta en paus i ifyllandet av enkäten, spara svaren, och fortsätta senare.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer samla in enkätsvaren, men inte registrera annan information om dig. Enkätsvaren kommer inte kunna spåras tillbaka till dig som individ. Alla enkätsvar kommer att sparas i en databas dit enbart ansvariga forskare har tillgång, varför dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Deltagande är frivilligt

Deltagandet i studien är frivilligt och du avgör själv om du vill fylla i enkäten. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din eller barnets/ungdomens framtida vård eller behandling. Då enkäten besvaras helt anonymt kommer vi inte kunna spåra just ditt svar och därför kommer vi inte kunna ta bort redan besvarade enkäter.

Ansvariga för studien

Ansvarig för insamlade uppgifter är forskningsansvarig överläkare Karel Duchen.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Resultatet av hela studien kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift samt publiceras på Svenska Covidföreningens hemsida (covidforeningen.se)). Eftersom du svarat helt anonymt kommer du inte kunna ta del av dina individuella svar.

Ansvariga

Malin Jedenfalk, Specialistläkare. Tel: 010-103 00 00, e-post: Malin.Jedenfalk@regionostergotland.se

Per Ertzgaard, Överläkare. Tel: 010-103 00 00, e-post: Per.Ertzgaard@regionostergotland.se

Karel Duchen Överläkare, Huvudansvarig forskare, e-post: Karel.Duchen.Munoz@regionostergotland.se

Forskningshuvudman

Verksamhetschef Catrin Furuhjelm, H.K.H. Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Region Östergötland, tel. 010-103 00 00 (växel), e-post Catrin.Furuhjelm@regionostergotland.se

Ladda ner forskningsinformationen

Forskningsinformationen i pdf

Fler nyheter