Kategori Nyheter, Barn, Vård

Den 6 oktober är nationella anhörigdagen. Svenska Covidföreningen passar därför på att lyfta barn som anhöriga till någon sjuk. Visste du att de också har rätt till information, råd och stöd?

Alla barn har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden och få det skydd och stöd som kan behövas för en gynnsam fysisk och social utveckling. Vuxna ska se till att barn blir uppmärksammade och får möjlighet att uttrycka sina behov. Barnets rättigheter som närstående säkerställs utifrån Barnkonventionen, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

När en förälder eller annan närstående drabbas av sjukdom påverkar det alla i familjen; det inverkar på föräldrarnas psykiska hälsa, förutsättningarna för föräldraskap, vardagen och på hur barnen mår. Många barn som är anhöriga känner sig ofta ensamma med sin oro, sitt ansvar och obesvarade frågor.

Vården har därför en skyldighet att särskilt beakta anhöriga barns behov av information, råd och stöd (5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen). Stödet behöver inriktas på både familjens, föräldrarnas och barnens behov. Det handlar om att stärka skyddsfaktorer genom ofta rätt enkla åtgärder – att ge adekvat information och svar på frågor, stödja familjen att kunna tala om problemen, låta barnen ge uttryck för sin oro och sina upplevelser, se till att de har möjlighet till kamratrelationer och fritidsintressen och får stöd i skolarbetet. Trygga relationer i familjen och någon stödjande vuxen utöver föräldrarna är grundläggande samt att föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver, både för egen del och i relation till barnen.

Sådant stöd från vården kan till exempel handla om att:

  • Rusta de vuxna runt barnet i att ge information och stöd och tillgodose barnets rättigheter. Både muntlig och skriftlig information bör lämnas.
  • Erbjuda systematiskt stöd som till exempel familjesamtal, enskilt samtal med barnet och diagnosinformation.
  • Erbjuda samverkansstöd för att barnets hela livssituation ska beaktas. Det kan exempelvis innebära samverkan med elevhälsan eller att uppmärksamma behov av stöd från socialtjänsten.

Nationellt Kompetenscentrum Anhörigas webbplats finns mer information.

Fler nyheter